صبحانه ات را مثل یک پادشاه بخور، نهارت را مثل یه شاهزاده و شامت را مثل یک فقیر بخور

دکمه بازگشت به بالا